eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference

Zajímavosti

ČTÚ vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005­-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

ČTÚ, 9.8.2005
Originál znění vydaného Všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 na stránkách ČTÚ. Účinnost nabývá dnem 1.září 2005.


Všeobecná oprávnění
Generální licence
vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se podle přechodného ustanovení § 136 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) považují za všeobecné oprávnění podle § 9 zákona o elektronických komunikacích, a to až do doby vydání nového všeobecného oprávnění, nejdéle však 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad je povinen vydat všeobecná oprávnění podle § 9 zákona o elektronických komunikacích do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž zákon o elektronických komunikacích nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2005.

Zdroj ČTÚ