eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Odkazy
Aktivní prvky

Podle počtu uzlů použitých v počítačové síti a v závislosti na její topologii by měly být voleny aktivní prvky. V LAN sítích jsou používány následující typy aktivních prvků:

Hub (opakovač)
Opakovače jsou nejméně inteligencí vybavená zařízení, protože pracují výhradně na nejspodnější vrstvě síťové architektury, fyzické vrstvě. Hub se v dnešní době prakticky již nepoužívá. Mezi jejich základní charakteristiky patří, že:

 • cokoliv přijmou na jakémkoliv portu, pošlou VŽDY na všechny ostatní porty

 • regenerují signál z jednoho segmentu do druhého (nejenom signál opakují, ale i zesilují, a to včetně kolizního signálu u Ethernetu či chyb)
 • neprovádějí žádná rozhodnutí na základě obdrženého signálu (nerozeznávají vysílání na všeobecnou adresu apod.)
 • neprovádějí kontrolu chyb (tato funkce se provádí na vyšších vrstvách architektury)
 • nepoužívají vyrovnávací paměť
 • nepodporují komunikaci v režimu plného duplexu (pouze v režimu polovičního duplexu)
 • pracují pouze v prostředí lokálních LAN sítí (stejného charakteru), kde prodlužují povolenou délku LAN segmentů, nebo umožňují zvýšit počet připojených stanic (např. u Ethernetu)
 • zvyšují zpoždění v síti, a proto se na ně vztahují omezení v návrhu sítě (počet opakovačů a omezení topologie sítě s opakovači)

 • Switch (přepínač)
  Jedná se o již podstatně sofistikovanější zařízení než huby. Vlastnosti:

 • přepínají a filtrují rámce (filtrace v tomto smyslu znamená oddělení "lokálního" provozu bez nutnosti zásahu mostu od "vzdáleného" provozu, který si vyžaduje práci mostu a přepnutí rámce ze vstupního na odlišný výstupní port)

 • rozhodují se na základě fyzických adres příchozích rámců a svých tabulek adres
 • provádějí kontrolu rámců z hlediska chyb
 • vykonávají úkoly vyplývající z příslušných metod přístupu (CSMA/CD "boj o médium" u Ethernetu), a jsou tak plně závislé na typu propojované sítě
 • podporují multiprotokolové prostředí (jsou nezávislé na síťových a vyšších protokolech), a proto umožňují propojování sítí s nesměrovatelnými protokoly jako SNA, NetBIOS či LAT
 • switch na rozdíl od opakovače, nepropustí chybné rámce (např. nepřípustně krátké nebo dlouhé) – pouze při metodě přepínání Store&Forward

  Router (směrovač)
  Dvou nebo více portové zařízení, které pracuje na podobném principu jako můstek (bridge); rozdíl je v tom, že směrovač pracuje na třetí vrstvě modelu OSI (síťová vrstva) – pracuje tedy s logickými adresami a je protokolově závislý, ale relativně nezávislý na použité síťové technologii (pro každou technologii musí mít patřičný adaptér); směrovače jsou v LAN sítích používány převážně pro spojení rozdílných technologií (např. Ethernet a Token Ring) a pro oddělení broadcastových domén (samozřejmě oddělují i kolizní domény) – tuto oblast však opouštějí neboť jsou zda nahrazovány směrovacími přepínači; vedle použití v sítích LAN našly směrovače důležité uplatnění ve WAN sítích, kde jsou používány pro připojování vzdálených lokalit.

  Směrovací přepínač (routing switch) – jde o relativně nový typ zařízení pracující s rychlostmi obvyklými pro druhou vrstvu i s informacemi třetí vrstvy, zajišťuje tedy směrování při rychlosti přepínání – tím nahrazuje pomalé směrovače v oddělení broadcastových domén; směrovače vytlačuje do použití pro spojení rozdílných technologií, do prostředí se speciálními protokoly (Banyan Vines, DECNet, …) a do WAN komunikací

  Nejmodernějším trendem pro centra počítačových sítí je tzv. přepínání na 3 vrstvě OSI (Layer 3 Switching). Jedná se o vlastně o směrování prováděné hardwarově. Důvod pro zavádění této technologie je následující - před několika lety se pro rozdělení sítí do více skupin používaly směrovače (tzv. colapsed backbone architektura). Při stále narůstajícím zatížení sítí přestaly směrovače vyhovovat (nízký výkon za vysoké ceny, velké zpoždění paketů při průchodu směrovačem). V té době přišly na svět výkonné přepínače. Začaly jimi být nahrazovány centrální směrovače, ale správci sítí si společně s dodavateli velice záhy ověřili slabinu přepínačů – přenášejí broadcasty a tudíž se sítě s vysokým počtem stanic začínají zahlcovat. Směrovače proto znovu našly uplatnění v propojování segmentů sítí postavených na přepínačích (tzv. virtuálních sítí). Protože jsou však směrovače drahé a technologický rozvoj postoupil značně dopředu, začali výrobci hledat cesty jak řešení maximálně zlevnit. Jako jedna z nejschůdnějších se ukázala cesta integrace směrování do přepínačů, tedy tzv. Layer 3 Switching. V podstatě se jedná o obdobu přepínání na druhé vrstvě – zde je přepínání na základě tabulky MAC adres; na třetí vrstvě je přepínání také řešeno hardwarově a rozhodovací algoritmy jsou rozšířeny o další tabulku – tabulku logických adres (převážně IP, časem i IPX). Definice směrovacího přepínače (Routing Switch):

 • přepínání na 3. vrstvě je implementováno v hardware;

 • směrování a přepínání jsou stejně rychlé;
 • zařízení zajišťuje libovolnou kombinaci přepínání i směrování na každém portu;
 • průchodnost při zvýšeném zatížení, implementaci filtrů nebo použití QoS zůstane zachována;
 • zařízení rozhoduje o každém paketu;
 • zařízení umožňuje provozovánív standardních směrovacích protokolů (RIP, OSPF);
 • Obecné podmínky použití aktivních prvků
  Volbou aktivních prvků lze ovlivnit chování a propustnost sítě. Použití by samozřejmě mělo být smysluplné, nicméně určitá doporučení lze aplikovat obecně:

 • kolizní doména by měla být co nejmenší => použití přepínačů (dnes se s rozbočovači prakticky již nesetkáme)

 • servery by měly být připojené řádově vyšší rychlostí než stanice, zároveň by však měla být dodržena určitá granularita systému tak, aby bylo dostupné přenosové pásmo využito efektivně
 • používat adresní rozsahy třídy C, v případě vyššího počtu stanic použít spojení adresních rozsahů směrovacím přepínačem
 • přepínače i směrovače by měly být vybavené SNMP agentem, v případě přepínačů se základní RMON sondou
 • všechna zařízení by měla být připojena na UPS, zajistí se tím ochrana proti výpadku napájení, ale i ochrana proti poruchám napájecí sítě (např. přepětí) a tím i možné poruše.